Så här behandlar vi dina personuppgifter

Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina uppgifter när du anmäler dig till och genomgår utbildning hos samt när du genomför kompetenstester hos Promeister Academy. Vi redogör för varifrån dina uppgifter samlas in, vilka vi kan komma att dela uppgifter med samt vilka personuppgifter som behandlas och varför vi behandlar dem.

Promeister Solutions, organisationsnummer 559034–6929, med adress Box 9217, 200 39 Malmö är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter inom våra kurs- och utbildningsprogram. Om du har frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud: gdpr@mekonomengroup.com

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Vi behandlar personuppgifter som lämnas av dig i samband med att du registrerar ett konto hos Promeister Academy eller när du anmäler dig till någon av våra utbildningar. Vi behandlar också personuppgifter som genereras under genomförandet av utbildning såsom uppgift om genomförd/ej genomförd utbildning och information om testresultat vid genomfört test.

Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi genererar om dig:

 • Namn: För- och efternamn
 • Kontaktinformation: adress, e-postadress, telefonnummer.
 • Inloggningsuppgifter: användarnamn, lösenord
 • Titel
 • Bolagstillhörighet
 • Personnummer: (endast vid certifiering)
 • Allergier
 • Utbildningshistorik: genomförda utbildningar, information om närvaro.
 • Testresultat
 • Fakturareferens för fakturering: namn, deltagarnärvaro.

Utöver de uppgifter som du själv lämnat till oss eller som vi har samlat in från dig samlar vi inte in några uppgifter från tredje part.

Hur och varför vi använder dina personuppgifter

Vi behandlar information om dig t ex för att du har valt registrera ett användarkonto hos oss eller för att du har valt att anmäla dig till någon av våra utbildningar. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för nedan beskrivna ändamål och rättslig grund:

 • Ändamål Behandling Kategorier av personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
  För
  användaradministration
  och support
   Ge behörighet att logga in på
  ditt användarkonto.
   Säkerställa din identitet.
   Mottag din kursanmälan.
   Kommunicera med dig inför
  eller under en utbildning.
   Inloggningsuppgifter
   Namn
   Kontaktinformation
   Vår kommunikation med
  dig.
  Berättigat
  intresse*
  Till dess att
  utbildningen är
  genomförd och för en
  tid om 12 månader
  därefter.
  För att kunna
  tillhandahålla och
  administrera
  utbildningar.
   För att identifiera dig som
  berättigad till utbildning.
   Fakturera din arbetsgivare
   Tillhandahålla uppgifter om
  genomförd utbildning.
   Upprätta kursintyg.
   Namn
   Kontaktinformation
   Titel
   Bolagsinformation
   Personnummer
  (mer information nedan)
   Utbildningshistorik
  Berättigat
  intresse**
  Till dess att
  utbildningen är
  genomförd och för en
  tid om 3 månader
  därefter.
   Dela personnummer med
  certifieringsanställt (endast
  certifieringsutbildningar)
   Testresultat
   Fakturareferens för
  fakturering.
  Administrerar och
  tillhandahålla
  specialkost vid
  utbildningstillfällen
   Inhämta information om
  allergier för att kunna
  tillhandahålla specialkost vid
  utbildningstillfällen.
   Allergier
  (mer information nedan)
  Samtycke Till dess att
  utbildningen är
  genomförd och för en
  tid om 3 månader
  därefter.
  För att kunna
  tillhandahålla dig med
  din utbildningshistorik.
   Lagra information om
  genomförda utbildningar /
  utbildningshistorik.
   Namn
   Kontaktinformation
   Inloggningsuppgifter
   Titel
   Bolagsinformation
   Personnummer
  (mer information nedan)
   Utbildningshistorik
   Testresultat

  Samtycke Till dess att du
  återkallar ditt samtycke.
  För att marknadsföra
  våra utbildningar och
  tjänster.
   Skicka direktmarknadsföring
  där förslag på tillgängliga
  utbildningar ges.
   Namn
   Kontaktuppgifter
   Utbildningshistorik
  Berättigat
  intresse***
  Till dess att
  utbildningen är
  genomförd och för en
  tid om 12 månader
  därefter.
  Behandling av känsliga personuppgifter samt personnummer
  Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och omfattas därför av ett starkare skydd. Av de uppgifter vi
  behandlar om dig så räknas personnummer, allergier och uppgifter om din hälsa som extra känsliga. Vi behandlar
  endast känsliga uppgifter för nedan specifika skäl.
  Vi behandlar ditt personnummer av följande skäl:
   För att kunna genomföra giltiga certifieringar via certifieringsorgan.
  Vi behandlar information om dina allergier av följande skäl:
   För att tillhandahålla specialanpassad kost vid våra utbildningstillfällen till dig som anger specifika
  allergier.
  Invändning mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.
  Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse. Fortsatt
  behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger
  tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga
  anspråk.

 

*För att kunna administrera ditt användarkonto samt för att kunna kommunicera med dig före och under någon av våra utbildningar samlar vi in information om ditt namn, kontaktinformation, dina inloggningsuppgifter samt information gällande vår kommunikation. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att du har tillgång till vårt utbildningssystem samt hjälpa dig om du har frågor gällande utbildning eller problem när du använder vårt utbildningssystem, vilket överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

**För att kunna tillhandahålla utbildningar samlar vi in information om ditt namn, kontaktinformation, ditt personnummer (endast vid certifierade utbildningar), information om eventuella allergier, samt din utbildningshistorik. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla utbildning till dig, vilket överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

***Vi eftersträvar alltid att vara så relevanta som möjligt i vår kommunikation till dig. För att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig gällande våra kurser och utbildningar behöver vi behandla ditt namn, dina kontaktuppgifter samt din utbildningshistorik. Vi har gjort bedömningen att det finns ett ömsesidigt behov av relevant information och bedömer att det ömsesidiga behovet väger tyngre än eventuella risker för dig som registrerad.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden
I de fall det är nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är
personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning
och utifrån instruktioner från oss. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa en korrekt
och säker behandling av de personuppgifter de åtar sig att behandla. Våra personuppgiftsbiträden hjälper oss med:
 IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
 Externa utbildningsleverantörer (underleverantörer som levererar utbildningar)

Var dina uppgifter behandlas
Vår målsättning är att så långt det är möjligt behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan
dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas av mottagare i, land utanför EU/EES. Vi kommer i
dessa fall att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att dina
personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd
som erbjuds inom EU/EES. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet,
standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de
skyddsåtgärder som vi har vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att
kontakta oss enligt nedan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om specifika
lagringsperioder under rubriken ”För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter”.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter
inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i
takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den
personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till information om
behandlingen.
Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut
uppgifterna till rätt person och vilka uppgifter du vill ta del av.

Du har rätt att:
 få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till de personuppgifter
vi behandlar om dig (registerutdrag) utan kostnad. Vid uppenbart ogrundade eller orimliga
registerbegäranden (särskilt p.g.a. att begärandena är upprepade) kan dock en administrativ avgift tas ut
eller begäran nekas.
 få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de
ändamål för vilka de samlades in.
 få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt mot behandling av
dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger
tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet). Rätten till
dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd
av vissa lagliga grunder, t ex ett avtal med dig.
Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot
direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom
upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.
Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler, t ex kan du välja att
endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms.

Återkallelse av samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke till personuppgiftsbehandling. Vi kommer i
så fall att upphöra med den behandling för de ändamål som baserades på ditt samtycke. Om det inte finns
någon annan laglig grund som gör att vi har rätt att spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Cookies och liknande
Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din
upplevelse hos oss. Vi använder cookies på vår hemsida och i våra webtjänster. Här förklarar vi hur vi använder
cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Mekonomens eller våra partners
webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:
 Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
 Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
 Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.
 Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.
 Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar
cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies
och deras användning enligt följande:
Nödvändiga cookies är helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, t.ex. våra betalningsalternativ eller vår kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies. Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster.

Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska för-ifylla dina uppgifter eller
inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål.
Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier
och skyddar din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster, är dessa cookies nödvändiga.
Reklamcookies möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring till dig.
Hur kan du kontrollera vår användande av cookies
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies.
Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies.
Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du
stänger ner din webbläsare.
Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på sätt som framgår nedan.
Du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Hur du kontaktar oss
Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter
kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud:
gdpr@mekonomengroup.com

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-18

Öppna policyn i nytt fönster